Aalborg Bispearkiv
Kongelige bevillinger ægteskabsdispensationer samt eftergivelse af lejermålsbøder m. v. 1669 - 1779
Kilde: Landsarkivet Viborg: C1 483 - 488 i alt 6 pakker - der alle findes i Viborg.
   

1. pakke C1-483 1669 - 1702
9)
Christen Christensen i Sønder Tranders, oc Mette Nielsdatter maa udj ægteskab sammenkomme, uanseet de hver andre udj tredie leed ere beslegtede. København slot 21 february 1676. Betale 10 Slettedlr.

13)
Saasom Voris Præst hederlig og vellærde mand. Hr: Zachariæ i Kirchen anno 1676 den 1: søndag efter Trinitatis efter Guds Tienistes forretning udi Sønder Tranders Kirche fremkom paa Kirche Gulfved, og tilspurde Meenige sogne folch, som da tilstede vare paa Christen Christensøns og Mette Nielsdatters vegne, om de veedste i Sandhed, huor nære bemelte Christen Christensøn, Ungkarl fra Guug og Mette Nielsdatter i Søndertranders de hørde huor andre till, og vare beslegtede. Da bleff der Suared af os Underskreffne Mend, at de vaare begge udi tredie leed og icke nermere, og til videre Bekreftning, haffuor vi paa Meenighedens og vore egne vegne her neden Undertrøct Vore Zigneter, saa og Vore Hænder og Vor Mercher hostegned. Actum ut supra. Christen Nielsen i Søndertranders Kirche Værge, Christen Søfrensøn, Peder Søfrensøn, Anders Nielsøn, Jens Christensøn, Kirche Værge, Jacob Jensøn, Jens Søffrensøn, Jens Pedersøn, Jens Jensøn Smed, Just Søfrensøn, Rasmus Jensøn og Hans Jensøn ibid.

2. pakke C1-484 1669 - 1702
155 No 309.
Lauritz Lauritzen og Anne Hansdatter af Sønder Tranders, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at hun skal have været hans forige afgangne hustru Maren Jensdatter udi andet led beslegtet. København slot 8 aprilis 1715. Efter meged slette vilkor til Hospitalet 10 mk Danske= 1 Rdr 4 mk.

349 No 1431.
Jens Jensen af Sønder Tranders Bye og Mette Nielsdatter, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtede. Friderichsberg slot 30 octobris 1739. Til Aalborg Hospital 2 Rdr. Att. om Slægtskab: Som ang. att af 2de gl Mand Laurids Lauridsen og Peder Christensen.

571 no 1449
Peder Madsen af Sønder Tranders sogn og Maren Pedersdatter afgl. Niels Knudsens Efterleverske af Dael sogn i Viborg?? Stift, Bønderfolk, maae udi ægteskab sammenkomme, uanseet at fornevnte Peder Madsen og bemelte hendes forrige ved døden afgl Mand skal have været Næst sødskende Børn. Christiansborg 21 novembris 1760. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

668 - 1767
Søren Christensen Dahl af Sønder Tranders Bye under Viborg?? Stift og Johanne Jens Daatter, Bønderfolk, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være Næst sødskende Børn. Christiansborg 20 novembris 1767. Bemelte fattige Mand betaler til Hospitalet i Aalborg 1 Rdr.

329 No 1487 - 1738
Niels Selgensøn og Bodil Thomasdatter boende i Gue Bye [Gug?], maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet, at fornevnte Bodel Thomasdatters skal have været i ægteskab med fornevnte Niels Segelsøns moders sødskende barn, nu afgangne Peder Larsen. Frederichsberg slot 25 novembrist 1735. Til Aalborg Hospital 2 Sldr.

              Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv