Diverse tekststykker

   
Om Sønder Tranders og Gug i 'Bogen om Himmerland' 1958. Danmarks Riges Breve, 4. række, bind 10:
Sønder Tranders

Side, afsnit, tekst
76, Flora og fauna.
Sløruglen er kendt i Sdr. Tranders.

Side, afsnit, tekst
187, Stednavne.
N. og S. Tranders ved Aalborg, 1231 Trannes, 1406 Trannys, har været sammenstillet med det norske ord trant 'tragt'. I jysk skal det kunne betyde 'forhøjning', hvilket kan passe på de topografiske forholde, men man har også peget på fuglenavnet trane.

Side, afsnit, tekst
192, Stednavne.
Gug, S. Tranders s. Fleskum h. 1425 Gugh, udtalt [guw´r]. Heri ser Svv. Aakjær et navneord beslægtet med oldn. gygja 'hulning, (fald)grube', hvorimod Hald mener *gy 'kløft', en afledning til oldn. gjá, og endelsen -høj.
PS: I Aage Houkens bog 'Håndbog i danske stednavne' fra 1956 s. 290, fremgår at han mener at ordet skal udtales med slutstød: [guw']

Side, afsnit, tekst
223, Bonden og jorden. Kejserkrigen 1627-29
Fra Sønder Tranders meddeltes det, at 'først kejserens folk kom her til landet, da blev Søndertranders grander og bymænd af dem jaget fra gårde, huse og hjem og hvad de havde. Og så havde femkompagnier nogle ugers tid deres lejr der i byen, hvilke på samme tid ødelagde, fortærede og borttog, hvad der fandtes deri: øksne, køer, svin, gæs, fetalje, og deres korn med deres heste opfodrede og under hestefødder nedred, skammelig og slemmelig det forødte, udplyndrede og ilde medhandlede, hvad i samme by var. Og siden førnævnte ryttere var derfra kommet, lod de sig - såvel som andre soldater, der i Aalborg var - hidføre og borttage, hvad korn der var efterblevet, så de fattige folk i byen intet af deres beholdt, men måtte vige fra deres huse og gårde, ikke kunne der være, så de nødtes til og aldeles måtte drage fra byen, så den stod øde fra førnævnte tid, kejserens folk kom der i lejr og til påske dernæst efter. Og hvad tilforn ikke var forødt, blev imidlertid: huse, boskab, lofter og andet - forrøvet og borttaget, så de fattige folk måtte moxen bede og besøge andre godtfolk om deres underhold'

Side, afsnit, tekst
243, Bonden og jorden
Om vider og vedtægter i Himmerland: Sdr. Tranders' vedtægt forbyder at ride, køre eller gå af byen til Aalborg eller nogetsteds, 'medmindre uomgængelig fornødenhed det udkræver', og den, der forsømmer 'kirkens og Guds hus på en bededag', skal bøde en sletdaler til sognets fattige.

Side, afsnit, tekst
265, Bonden og jorden. Træfningen ved Lundby Krat 1864.
I Sdr. Tranders fandtes en lille afdeling danske soldater, som skulle holde øje med den østlige Limfjordskyst, så de kunne bringe meddelelse i tide, hvis prøjserne skulle forsøge overgang til Vendsyssel. Det var dem, prøjserne var ude efter. Meget tidligt den 3. juli drog de mod Sdr. Tranders.

Side, afsnit, tekst
495, By og erhverv.
Aalborg hørte i middelalderen til Viborg stift; men 1554 blev byen sæde for biskoppen over Vendelbo stift, hvortil foruden de to bysogne lagdes Hasseris, Egholm og Sønder og Nørre Tranders sogne. Hasseris blev anneks til St. Budolfus, Egholm og Sønder Tranders til Vor Frue sogn.

Side, afsnit, tekst
525, By og erhverv.
Omkring 1775 oprettede gårdejer Christain Bruun en kridtpibefabrik, "Bruunsted" i Gistrup syd for Aalborg. Bruun var født den 20. marts 1746 i København og døde den 16. juni 1852, 106 1/4 år gammel; han er formentlig den længstlevende himmelbo, som kan påvises. Hans svigersøn, Martin Bach, fortsatte pibefabrikationen på sin gård i Sønder Tranders.

Gug
Side, afsnit, tekst
018, Landskabet.
Af de skrivekridtforekomster, der udnyttes til jordbrugskalk, skal blot nævnes kridtbruddet ved Gug på sydsiden af Tranders øen.

Side, afsnit, tekst
192, stednavne.
Gug, S. Tranders s. Fleskum h. 1425 Gugh, udtalt [guw´r]. Heri ser Sv. Aakjær et navneord beslægtet med oldn. gygja 'hulning, (fald)grube', hvorimod Hald mener *gy 'kløft', en afledning til oldn. gjá, og endelsen -høj.

Side, afsnit, tekst
375. Sagn og overtro, nedlagte kirker.
Gug Kirke, Sønder Tranders sogn, nævnes 1525. Synes nedlagt efter reformationen, spor sås 1769.

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at væbnerne Peder Høg og Niels Krabbe på kongens retterting har overgivet al deres ret til Tranders til ridderen hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne. (17/5-1406)
http://drb.dsl.dk/diplomer/06-069.html

Peder Høg og Niels Krabbe oplader og skøder på deres egne og deres arvingers vegne, specielt Peder Høgs datter Sofie, forskelligt (opregnet) jordegods i Nørre og Sønder Tranders til kong Erik og dronning Margrete og kronen. (19/5-1406)
http://drb.dsl.dk/diplomer/06-075.html

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at fru Ingegerd, enke efter Mikkel Krabbe, på rettertinget har skødet al sin ret i Tranders til dronning Margrete. (19/5-1406)
http://drb.dsl.dk/diplomer/06-076.html

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Niels Eriksen og hans hustru Sofie på rettertinget har skødet al deres ret til godset Tranders til dronning Margrete. (30/7-1406)
http://drb.dsl.dk/diplomer/06-119.html

Niels Eriksen og hans hustru Sofie Pedersdatter lover at fuldbyrde det skøde, hvormed Sofies fader Peder Høg og Jens Mikkelsen Krabbe har skødet og opladt dronning Margrete og kong Erik deres mulige ret til forskelligt gods i Sønder- og Nørre Tranders m.m., og giver afkald på alle krav på dette gods. (6/8-1406)
http://drb.dsl.dk/diplomer/06-127.html

Stig Munk og Niels Krabbe erkender at have modtaget 100 lødige mark af hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne til Niels Eriksen, husfoged på Ribe, og hans hustru Sofie for deres mulige rettighed i Sønder og Nørre Tranders. (6/9-1406)
http://drb.dsl.dk/diplomer/06-151.html

Historisk Samfund for Aalborg Amt: Fra Himmerland og Kjær Herred
1958, side 219-227. Helge Kaarsberg: Pibemager Christian Bruun.
I Aalborghus Lensregnskab 1591-1661 kan man finde 77 poster hvor Gug og Sønder Tranders indgår. En god hjælp til slægtsforskere, hvor kirkebøgerne er sluppet op. Disse 77 poster er samlet i denne liste.
Ryttergods i Aalborghus Lensregnskab med særligt henblik på indførsler fra Himmerland - stedsmål/indfæstning ved overtagelse af kronens gårde ca. 1591-1661. Kilde: Film M. 17904-917 som findes på Rigsarkivet. Årene 1592-1604 mangler. Regnskabsåret gik fra 1. Maj til 1. Maj: Philippi Jacobi-dag. Enkelte stedsmål er anført i et forkert herred. 1591-1661: Fleskum, Aars, Slet, Rinds, Gislum & Hornum Herreder. Fra 1638, er medtaget Hellum & Hindsted Herreder. Klik her for listen. Og www.protokoller.dk for alle posterne.
Aalborg Bispearkiv
Kongelige bevillinger ægteskabsdispensationer samt eftergivelse af lejermålsbøder m. v. 1669 - 1779 i Sønder Tranders og Gug. Klik her
 
   

Danske gårde III. Samling, I. bind  Århus, Vejle, Ringkøbing og Ribe amter  Udarbejdet af J. C. B. la Cour  Udgivet 1915
III. Samling indeholder alle danske landbrug, der var vurderet til 28 - 35.000 kr i ejendomsskyld.
Gårdene er beskrevet med Matr. Nr, hartkorn, areal, driftsform og besætning.
Ligeledes er nuværende ejer beskrevet med fødselsdato og fødested. Tidligere ejere er nævnt ved navn og eventuelt slægtskab med nuværende ejer. Ejendommene er sorteret efter amt, herred og sogn og de fleste er vist med billede.

Gårdnavn               

Sogn          

Herred

Amt  

Fornavn           

Efternavn 

Fødested      

Født      

Side

Skjødsholmsminde       

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Else              

Andersen  

Sønder Tranders

08-02 1863

888

Sønder Tranders Hedegård

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Jens Chr.         

Andersen  

x             

x         

890

Sønder Tranders Hedegård

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Marie             

Andersen  

Sønder Tranders

13-12 1889

890

Bartelsgård            

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

J. Jensen         

Bak       

Sønder Tranders

05-06 1853

888

uden navn              

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Ane Marie         

Christensen

Biersted      

24-09 1881

892

Skjødsholmsminde       

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Peder             

Clausen   

x             

x         

889

Solhøjgård             

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Caroline          

Dahl      

Sønder Tranders

09-07 1884

891

Mosagergård            

Gunderup      

Fleskum

Ålborg

Karen             

Dybbro    

Sønder Tranders

19-12 1853

882

Petersgård             

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Jens              

Georgsen  

x             

x         

889

uden navn              

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

P.                 

Holm      

x             

x         

892

uden navn              

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Christen          

Jensen    

x             

x         

891

Nørre Hedegård         

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Ingeborg Johanne  

Jensen    

Sejlflod      

19-02 1869

891

uden navn              

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Marie             

Jensen    

Nøvling       

20-04 1854

891

Solhøjgård             

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

N. John           

Jensen    

Nøvling       

26-09 1884

891

uden navn              

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Viggo             

Juel      

Volsted       

04-03 1873

892

Petersgård             

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Margrethe Christine

Justesen  

Lillevorde    

23-02 1881

889

Fløjdalsgård           

Nørre Tranders

Fleskum

Ålborg

L. Jensen         

Laursen   

Sønder Tranders

16-01 1883

885

Solhøjgård             

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Laurits           

Lund      

x             

x         

892

Petersgård             

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

J.Kr.             

Lundsteen 

Nørre Tranders

09-06 1882

889

Skjødsholmsminde       

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Anders            

Pedersen  

x             

x         

889

Nørre Hedegård         

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Chr.              

Pejstrup  

Sønder Tranders

07-09 1856

890

Nørre Hedegård         

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Chr. Jensen       

Pejstrup  

x             

x         

891

uden navn               

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Niels             

Poulsen   

x             

x         

892

Petersgård             

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Rasmus            

Rasmussen 

x             

x         

889

Sønder Tranders Hedegård

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

P.M.              

Skjødsholm

Sønder Tranders

12-05 1890

890

Skjødsholmsminde       

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Søren             

Skjødsholm

Vendsyssel    

31-01 1856

888

Solhøjgård             

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Chr.              

Svendsen  

x             

x         

891

Skovsgård              

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Christian         

Svendsen  

x             

x         

890

Skovsgård              

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Laurits Jensen    

Svendsen  

Sønder Tranders

04-08 1852

889

Solhøjgård             

Sønder Tranders

Fleskum

Ålborg

Niels Lund        

Sørensen  

x             

x         

892